Welcome to the official website of Rangeli Municipality

कम्प्युटर अपरेटर सम्बन्धि नतिजा प्रकाशन गरिएको ।

Supporting Documents: