Welcome to the official website of Rangeli Municipality

नगर प्रहरीहरूलाई बारुन यन्त्र संचालन सम्बन्धि तालिम