Welcome to the official website of Rangeli Municipality

सहयाक कम्प्युटर अपरेटरहरु लाई स्थानीय सरकार सम्बन्धि तालिम