Welcome to the official website of Rangeli Municipality

News and Notices

न्यायिक सम्वाद (Judicial Outreach) कार्यक्रममा उपस्थित भइ दिनु हुन

न्यायिक सम्वाद (Judicial Outreach) कार्यक्रममा उपस्थित भइ दिनु हुन

लेखापरीक्षणका लागि निवेदन आव्हान सम्बन्धमा

                          

                                              सूचना

                    विषय :÷ लेखापरीक्षणका लागि निवेदन आव्हान गरिएको वारे ।

 

 

Pages