अनलाइन जन्म दर्ता !!!

अनलाइन जन्म दर्ता गर्नको लागि  www.202.166.206.117:804 मा गई निवेदन दर्ता गर्न सकिन्छ |