नगर प्रहरीहरूलाई बारुन यन्त्र संचालन सम्बन्धि तालिम