वडा नं. ७ को कार्यलय

Latitude: 
26.4619637
Longitude: 
87.4870015