Welcome to the official website of Rangeli Municipality

5. नगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण