सूचना तथा समाचार

यस रंगेली नगरपालिका को सुचना नं. ३/०७४-७५ मिती २०७४/१०/२४ मा प्रकाशित कम्प्युटर अपरेटर र अमिन पद करारमा लिने सम्वन्धि सुचनामा दरखास्त दिने न्युनतम उमेर १८ वर्ष पुरा भएको हुनुपर्ने मा भुलवस अन्यथा भएकोले सच्याइएको व्यहेरा जानकारीको लागी अनुरोध छ ।

विभिन्न समानहरु खरिद गरि सप्लार्इ गर्ने कार्यकाे सूचना

यस नगरपालिकामा विभिन्न समानहरु खरिद गरि सप्लार्इ गर्ने कार्यका लागि प्रथम पटक याे सूचना प्रकाशित गरेकाे जानकारी गरार्इन्छ ।

थप जानकारीका लागी यहाँ साथै राखिएकाे दस्तावेश पढनु होला ।