Welcome to the official website of Rangeli Municipality

आ.व २०७५-७६ को वडा स्तरिय योजना

मिति २०७५/६/८ गतेको नगर सभा बाट पारित