FAQs Complain Problems

Scrolling News

Act, law and directives

Post date: 05/17/2023 - 12:33
Document:
PDF icon 1.0 रंगेली नगरपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका,२०८०, PDF icon 2.0 नगरपालिका शिक्षा नियमावली, २०८०, PDF icon 3.0 रंगेली अस्पतालको विशेषज्ञ चिकित्सक प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० , PDF icon 4.0 छाडा पशु चौपाया नियन्त्रण तथा सडक फुटपाथ व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० , PDF icon 5.0 रंगेली नगरपालिकाको कर्मचारी तह वृद्धि सम्बन्धी कार्यविधि,२०८०, PDF icon 6.0 रंगेली नगरपालिकाको शिक्षा ऐन (पहिलो संशोधन)_२०८०., PDF icon 7.0 रंगेली नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली (पहिलो संशोधन), २०८०, PDF icon 8.0 रंगेली नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली (दोस्रो संशोधन), २०८०, PDF icon 9.0 कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) आचार संहिता, २०८०, PDF icon 10.0 आर्थिक ऐन २०८०, PDF icon 11.0 विनियोजन ऐन, २०८०, PDF icon 12.0 शिक्षा नियमावली तेस्रो संशोधन २०८०, PDF icon 13.0 रंगेली दोहमना पशु तथा कृषि हाटबजार सञ्चालन कार्यविधि, २०८०, PDF icon 14 रंगेली नगरपालिकामा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधी (दोस्रो संशोधन), २०८०, PDF icon 15 नगर शिक्षा ऐन दोस्रो संशोधन २०८०, PDF icon 16 । रंगेली नगरपालिकाको संस्था दर्ता ऐन, २०८०, PDF icon 17 । रंगेली नगरपालिकाको संस्था दर्ता नियमावली २०८०
Post date: 01/25/2023 - 15:51
Document:
PDF icon आर्थिक ऐन २०७९, PDF icon विनियोजन ऐन २०७९, PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७९, PDF icon स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन 2079, PDF icon संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७९ , PDF icon रंगेली नगरपालिकाको वन वर्गीकरण,दर्ता तथा नियमन कार्यविधी, २०७९, PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४, PDF icon रंगेली नगरपालिका स्वास्थ्य बीमा कार्यविधी २०७९, PDF icon तीनपाङ्ग्रे (ई-रिक्सा) सम्बन्धी कार्यविधी, २०७९, PDF icon छात्रा सँग उपमेयर कार्यक्रम कार्यविधि, PDF icon बालसंरक्षण सम्वन्धी कार्यविधि 2079, PDF icon खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९, PDF icon विषयगत समिति (कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, २०७९, PDF icon नगरपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७९, PDF icon 11.0 नगरपालिका शिक्षा ऐन २०७९, PDF icon 7.0 अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, PDF icon 17.0 रंगेली नगरपालिकामा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधी (पहिलो संशोधन), २०७९, PDF icon 18.0 टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि २०७९

Pages