FAQs Complain Problems

Scrolling News

Act, law and directives

Post date: 01/25/2023 - 15:51
Document:
PDF icon आर्थिक ऐन २०७९, PDF icon विनियोजन ऐन २०७९, PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७९, PDF icon विपद जोखिम तथा न्यूनिकरण ऐन २०७९, PDF icon स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन 2079, PDF icon संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७९ , PDF icon अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, PDF icon रंगेली नगरपालिकाको वन वर्गीकरण,दर्ता तथा नियमन कार्यविधी, २०७९, PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४, PDF icon रंगेली नगरपालिका स्वास्थ्य बीमा कार्यविधी २०७९, PDF icon शिक्षा ऐन 2079 नगर सभा, PDF icon तीनपाङ्ग्रे (ई-रिक्सा) सम्बन्धी कार्यविधी, २०७९, PDF icon छात्रा सँग उपमेयर कार्यक्रम कार्यविधि, PDF icon बालसंरक्षण सम्वन्धी कार्यविधि 2079
Post date: 01/24/2023 - 18:06

Pages