Welcome to the official website of Rangeli Municipality

1 नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४