Welcome to the official website of Rangeli Municipality

3. नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४