घरटहरा हटाउने सम्वन्धमा पुन : ताकेता गरिएको ।

Supporting Documents: