Welcome to the official website of Rangeli Municipality

औषधी तथा सर्जिकल सामाग्री खरिदको लागी बोलपत्र/दरभाउपत्र/आह्वान गरिएको सूचना

औषधी तथा सर्जिकल सामाग्री खरिदको लागी बोलपत्र/दरभाउपत्र/आह्वान गरिएको सूचना