Welcome to the official website of Rangeli Municipality

खोप सेवा सञ्चालन । पशुपन्छी शाखा