Welcome to the official website of Rangeli Municipality

बेरोजगार नागरिकका लागि न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुन निवेदन दिनबारे सूचना ।

बेरोजगार नागरिकका लागि न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुन निवेदन दिनबारे सूचना ।

Supporting Documents: