Welcome to the official website of Rangeli Municipality

राजश्व र धरौटी खाताहरुको जानकारी सम्बन्धमा ।

राजश्व र धरौटी खाताहरुको जानकारी सम्बन्धमा ।