Welcome to the official website of Rangeli Municipality

विधालय सञ्चालन सम्बन्धमा । शिक्षा