औषधी सामाग्री खरिदको लागि दरभाउपत्र आहवान गरिएको सूचना