FAQs Complain Problems

Blogs

नतिजा प्रकाशन गरिएको ।

                                                                  मिति : २०७४/११/२६

                                                            बिषय : नतिजा प्रकाशन गरिएको ।

उपरोत सम्वनधमा यस रंगेली नगरपालिका को सूचना नं . ३/०७४-७५ को सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको छनौट सुचिमा रही लिखीत परिक्षामा छनौट सुचीमा रही निम्न परिक्षाथीहरु प्रयोगात्मक परिक्षा तथा अन्तर्वार्ताको लागि छनौट भएको व्यहोरा जानकारीको लागि छनौट भएको ब्होरा जानकारीक लागि  अनुरोध छ ।