निर्माण तथा सप्लाई गर्ने कार्यको बोलपत्र आवहानको सूचना