बालुवा, भरौट उत्खनन गरी बिक्रि गर्ने कार्यको सूचना