राहत वितरण सम्बन्धमा

श्री वडा कार्यलय सबै

रंगेली नगरपालिका

                    प्रस्तुत बिषयमा २०७४ साम श्रावन २८ गतेको वाढीबाट क्षति पुर्याएका घर परिवारका लागि नेपाल सरकारबाट

              प्राप्त राहत पेश्की फर्छौट गर्नु पर्ने भएकोले तर हालसम्म केहि व्यत्तिहरु अझै राहत रकम बुझन बाकी रहेकोले

              मिति २०७५ साल असार १५ गते सम्म रकम नबुझे फिर्ता हुने भएको हुदा राहत वितरण काममा

              अावश्यक सहयोग गरि दिनु हुन अनुरुध छ ।