Welcome to the official website of Rangeli Municipality

नगर प्रहरी सेवा करारको छनौट नतिजा प्रकाशित सम्वन्धि ।

Supporting Documents: