सूचना तथा समाचार

सहयोगका लागि खाता नः 0601601150257078

कोरोना(COVID-19) रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विपत्त व्यवस्थापन

सहयोगका लागि खाता नः 0601601150257078

 

रंगेली नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

 

कृषि विकास बैंक, विराटनगर शाखा

लेखापरीक्षणका लागि निवेदन आव्हान सम्बन्धमा

                          

                                              सूचना

                    विषय :÷ लेखापरीक्षणका लागि निवेदन आव्हान गरिएको वारे ।

 

 

Pages